top of page

VEDTEKTER FOR 

GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE GOLF "Peer Gynt"

• Opprinnelig Vedtatt 22. mars 2013

Endringer:
• § 8 og § 24b ble vedtatt endret i GF 02. april 2014
• Korrigering av stiftelsesdato, vedtatt i GF10. april 2015
• Æresmedlemmer – Implementering av ny forbedret tekst, nytt 2. ledd Kapittel 2 § 6, vedtatt i GF       31.03.2017 (statutter utgår)
• Valgkomiteen – Forbedring av tekst, Kapittel 3 § 14, nytt 3. ledd, vedtatt i GF 2017
 

KAPITTEL 1

Generelle prinsipper :

§ 1. Grupo de Recreacion Deportiva de Golf Peer Gynt, heretter forkortet til ’Klubben’, har som formål å praktisere golfspill og fremme sosialt samvær mellom medlemmene.


§ 2. ’Klubben’ er en non profitt forening og skal forholde seg til spansk og  valenciansk lovgivning, og til de regler som gjelder for spanske idrettslag.
Den skal drives i samsvar med vedtektene og de beslutninger som på lovlig måte er fattet av generalforsamlingen, styret og ’Klubbens’ president.

 

 

§ 3. ’Klubben’ har ikke egne lokaler.

Den offisielle adressen er :
Abogado Nogueroles
Calle Herrerias, 2, 1* A
03501 Benidorm (Alicante)

Postadresse til praktiske formål i den daglige drift er :

Apdo 028,
03530 La Nucia

Epost adresse:     kontakt@peergyntgolf.com
Telefon :            0034 663 773 596


§ 4. Virkeområdet for ’Klubben’ er Comunidad Valenciana.
Virkeområdet kan utvides med kvalifisert flertall med minst 2/3-del av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.
’Klubben’ kan også uten slikt vedtak delta i uoffisielle sammenkomster og/eller turneringer utenfor Comunidad Valenciana.


§ 5. ’Klubbens’ drift bygger på demokratiske prinsipper.
Generalforsamlingen er ’Klubbens’ høyeste myndighet og har beslutningsrett slik det følger av bestemmelsene i disse vedtekter.

KAPITTEL 2 

Om medlemmer :

§ 6. ’Klubben’ har følgende medlems grupper :
Æresmedlemmer og øvrige medlemmer med medlemsnummer.

Æresmedlem/Hederstegn :
Et medlem som har ytet en ekstraordinær innsats for Club de Golf Per Gynt, og som man finner særlige grunner til å hedre for dette, kan etter forslag fra styret velges som livsvarig æresmedlem av generalforsamlingen etter de samme regler som gjelder for vedtektsendringer. Et æresmedlem betaler ikke kontingent til klubben.

Æresmedlemskapet ledsages av et diplom hvor begrunnelsen for tildelingen innskrives, og som undertegnes av klubbens styre.

Fungerende styreleder og/eller styremedlem kan ikke velges til æresmedlem.

Styret kan ved flertall vedta tildeling av hederstegn til medlemmer hvis styret mener det er behov for det.

Nye medlemmer skal ha kunnskap om golfspill, regler og etikette.
Personen må være myndig, fått godkjent søknaden om opptagelse og

betalt den fastsatte innmeldingsavgiften og årskontingent.
Disse medlemmene utgjør generalforsamlingen.

Juniorer (umyndige) kan være medlemmer uten stemmerett forutsatt at deres foresatte er medlemmer.
Juniorer (ikke medlemmer) kan spille etter reglene som praktiseres for ’Klubbens’ gjester.

§ 7. Det er ingen begrensning for hvor mange medlemmer ’Klubben’ kan ha. Styret kan inntil videre stoppe opptak av nye medlemmer hvis styret finner grunnlag for det.
Slik stans skal forelegges første generalforsamling til godkjennelse.

§ 8. Medlemmer har følgende rettigheter: (Endret i GF 02.04.2014)

a) Rett til å delta i utviklingen av ’Klubben’ og dens aktiviteter.

b) Rett til å stemme i generalforsamling, etter å ha dokumentert betaling av årets
    kontingent.
    Et medlem kan ikke stemme med flere enn 2-to-fullmakter fra andre medlemmer.

c) Rett til å gi sin rådgivende stemme i medlemsmøter.

d) Rett til å si opp medlemskapet når de måtte ønske

§ 9. Medlemmer har disse forpliktelser:

a) Plikt til å betale inn medlemskontingenten som kreves av styret, og som til en hver tid
    er fastsatt av generalforsamlingen.

b) Plikt til å følge de bestemmelsene som lovlig blir tatt av generalforsamlingen,
    styret og /eller presidenten til beste for driften av ’Klubben’

c)  Plikt til å følge ’Klubbens’ lover.

§ 10. ’Klubben’ bygger sin virksomhet på alminnelige menneskerettigheter og skal
     praktisere likestilling mellom kjønn.

§ 11. Medlemskapet opphører hvis :

a)  Medlemmet sier opp sitt medlemskap.

b)  Medlemmet ikke betaler den fastsatte årlige medlemskontingenten til fastsatt
     betalingsfrist.

c)  Styret beslutter å suspendere medlemmet.

Beslutningen må godkjennes på den neste generalforsamling som avholdes.
Grunnlaget for slik suspensjon må bygge på alvorlig  klanderverdig opptreden.
Det vises forøvrig til ’Administrativt tillegg’ til  ’Klubbens’ vedtekter.

KAPITTEL 3

Representasjon, styre og administrasjon.

STYRENDE ORGANER ER:

1) Generalforsamlingen

2) Styret
3) Presidenten

§ 12. Generalforsamlingen er ’Klubbens’ øverste organ og består av alle medlemmer med stemmerett.
Generalforsamlingens vedtak skal være truffet ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig med mindre annet er bestemt.
Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.
 

§ 13. Ordinær generalforsamling skal holdes en gang i året innen utgangen av april måned, for behandling av årsberetning, valg av styre, president og revisor, godkjenning av regnskap og budsjett, revisors beretning, og evt. innkomne forslag.
Generalforsamlingen forhåndsvarsles 30 dager før fastsatt møtedato.
Eventuelle saker som ønskes behandlet meddeles styret skriftlig senest 20 dager før møtet.
Innkallingen med saksliste til generalforsamlingen skal bekjentgjøres med minimum 15 dagers varsel.§ 14. Det kan brukes elektronisk kommunikasjon til å innkalle medlemmene.
Så snart innkallingen er godkjent av generalforsamlingen kan møtet avholdes, dersom minimum 10 % av medlemmene er representert.
Generalforsamlingen ledes av foreningens president hvis generalforsamlingen ikke bestemmer noe annet. Protokollen fra møtet undertegnes av møtets leder og to medlemmer valgt av generalforsamlingen etter forslag fra møteleder.
Etter forslag fra styret skal klubben ha en valgkomité som velges på generalforsamlingen, med leder og 2 medlemmer.  
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til styreverv skal tre ut av komiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg til klubbens organer. Valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres minimum 15 dager før generalforsamlingen. Valg avgjøres ved skriftlig avstemning hvis et flertall av de fremmøtte krever det.

Styret og presidenten velges av generalforsamlingen. Driften av ’Klubben’ skal kontrolleres av en valgt revisor. Revisor velges av generalforsamlingen.
 

§ 15. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes etter beslutning i styret eller besluttes av styret hvis 10 % av medlemmene krever det.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minimum 15 dagers varsel.
Styret bestemmer formen på innkallingen. 

 

Styret :

§ 16. Styret skal bestå av fra fem til åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. En eller flere av styrets medlemmer bør ha residens i Spania av hensyn til ’Klubbens’ drift.
Presidenten er styrets leder. Det skal minimum velges en visepresident og en styresekretær.
Hvis et eller flere medlemmer av styret trer ut, kan presidenten utnevne stedfortredere som senere må godkjennes av generalforsamlingen. En kan også, hvis styret bestemmer det, øke eller minske antallet medlemmer i styret så lenge man holder seg til gjeldende regler om samme.
Dette må i tilfelle godkjennes av første ordinære generalforsamling.

 

§ 17. Styret har følgende funksjoner :

a) Lede ’Klubbens’ drift.

b) Iverksette generalforsamlingens vedtak

c) Utøve øvrige funksjoner som følger av vedtektene.

d) Sekretæren har ansvaret for arkivering av dokumenter, å skrive de dokumenter som er
    relatert til ’Klubbens’ drift, og føre møteprotokoll.

 

§ 18. Styret velges av generalforsamlingen.
Valgperioden gjelder for 2 -to- år.
Av hensyn til kontinuitet i styrets arbeid, bør 50 % av styremedlemmene være på valg hvert år.

§ 19. Styret sammenkalles av presidenten med minst 2 -to- dagers varsel. Styret kan også sammenkalles etter krav fra et flertall av styremedlemmene.


§ 20. Styremøte kan avholdes hvis alle styremedlemmene er tilstede og er enige, selv om det ikke har vært sendt ut innkalling.
Alle styremøter skal underlegges vanlig referat som tilstilles styrets medlemmer til godkjenning.

 

Presidenten :

§ 21. Presidenten velges av generalforsamlingen.
Presidenten eller utpekt stedfortreder blant styrets medlemmer er ’Klubbens’ lovlige representant, og handler på klubbens vegne.
Presidenten plikter å sørge for iverksettelse av generalforsamlingen og styrets vedtak, og øvrige oppgaver som er relatert til presidentvervet.


§ 22. Utøvelse av alle verv i ’Klubben’ er ulønnet.

KAPITTEL 4
Kapital og økonomi:

§ 23. ’Klubben’ drives i hovedsak av inntekter fra medlemmenes årskontingent etter budsjett, med de begrensninger som følger av ’Klubbens’ vedtekter, Grupo de Recreacion Deportiva’s vedtekter og spansk lov.
Medlemmene har ikke personlig ansvar for ’Klubbens’ forpliktelser utover plikten til å betale kontingent.

§ 24. I samsvar med § 2, kan ’Klubben’ ikke drive forretningsaktivitet av noe slag, heller ikke til inntekt for noe medlem.

’Klubbens’ kapital kan benyttes til, helt eller delvis, å finansiere aktiviteter, forutsatt at tiltaket er inkludert i vedtatte budsjetter.

§ 24b. (Tilføyet i h t vedtak på GF 02.04.2014)
’Klubbens’ høyrentekonto skal disponeres av Presidenten og Kasserer i fellesskap.
Øvrige driftskonti skal disponeres av Kasserer.


§ 25. ’Klubben’ kan ikke stifte gjeld.

§ 26. ’Klubbens’ regnskapsår starter 01. mars og ender siste dato i februar det påfølgende år.

KAPITTEL 5 

Nødvendig dokumentasjon :

§ 27. Følgende bøker må føres:

a) Medlemsregister "Libro Registro de Socios", med navn og etternavn, telefon/epost og
    eventuelt verv innen ’Klubben’. Datoene for innmeldelse og utmeldelse/
    oppsigelse, og perioden for medlemmets verv i ’Klubben’.

b) Protokoll "Libro de Actas" hvor det føres protokoll fra alle møter, enten det er
    styremøter, ordinære generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger, eller
    fra utvalg ’Klubben’ har nedsatt. Noteringen skal inneholde dato, hvem som har møtt
    frem og avgjørelser som ble tatt. De må undertegnes i hvert tilfelle av leder og
    sekretær fra det organet som har holdt møte.

c) Regnskapsbøker "Libros de Contabilidad" hvor ’Klubbens’ egenkapital,
    formue, forpliktelser, inntekter og kostnader registreres.

d) Balanseregnskap og resultatregnskap avsluttes den siste dag i februar hvert år og legges
    frem for generalforsamlingen for godkjennelse. 

KAPITTEL 6
Regler for endring av vedtektene og oppløsning av ’Klubben’:

§ 28. Vedtektene kan bare endres ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og det kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Hvis endringer skjer etter pålegg fra offisielle myndigheter eller følger av endringer i loven, har styret rett til å gjøre midlertidige endringer inntil første generalforsamling holdes. Disse endringene må til enhver tid følge loven  "Ley General de la

Cultura Fisica y del Deporte". 

Enhver endring av vedtektene skal uansett begrunnelse leveres inn til Grupo de Recreacion Deportiva der ’Klubben’ er innskrevet, eller i henhold til gjeldende lover.

 

§ 29. ’Klubben’ kan oppløses etter forslag fra styret. Forslaget må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene i generalforsamlingen.

a)  I tilfelle oppløsning skal et eventuelt netto overskudd fra avviklingen avvendes til
     ideelle idrettsformål.
     Dette skal behørig dokumenteres for Valencia-regionens idrettsforeningsregister.

b)  Med oppløsning av ’Klubben’ starter avviklingsperioden. Inntil slutten av denne
     beholder ’Klubben’ sin juridiske personlighet.
c)  Når oppløsning av ’Klubben’ vedtas, og med mindre generalforsamlingen vedtar noe 
     annet, skal styret virke som avviklingsstyre.

d)  Blant andre oppgaver skal avviklingsstyret søke om sletting av postene i Valencia
     regionens idrettsforeningsregister. 

Gjeldende lov skal til enhver tid legges til grunn ved oppløsning av ’Klubben’

KAPITTEL 7 

Disiplinære prosedyrer:

§ 30. Disiplinære regler og prosedyrer beskrives i § 11

KAPITTEL 8 

Mistillit:

§ 31. Et mistillitsforslag mot presidenten og/eller styret må være konstruktivt og inneholde forslag til en annen/andre kandidat(er).
Mistillitsforslag må fremstilles skriftlig og undertegnes av minimum 30 % av fremmøtte stemmer på generalforsamlingen.

Når mistillitsforslaget er fremsatt, plikter presidenten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen 30 dager for å drøfte forslaget, og eventuelt vedta det.
For å vedta et mistillitsforslag, kreves det et flertall av generalforsamlingens avgitte stemmer.

KAPITTEL 9
Vedtak, handlinger og bestridelse:

§ 32. Aktivitetene i ’Klubben’ må alltid følge de formål som er fastsatt i vedtektene til enhver tid.

Hvis det av ’Klubbens’ organer blir tatt beslutninger som er i strid med overordnet lov Ley General de la Cultura Fisica y del Deporte eller andre lover og regler av overordnet art, kan slike beslutninger bli gjort ugyldige etter krav fra offentlig departement eller den som måtte ha interesse i saken.

De må bestrides innen 40 dager fra avgjørelsen i samsvar med Ley de Enjuiciamento Civil.

Vedtatt i Generalforsamling i Alfaz del Pi, 22. mars 2013

-------------------------------------------------------------------------------****----------------------------------------------------------------

Saksbehandlingsregler knyttet til vedtektenes § 11 pkt. c.

Advarsel, utestengning og suspensjon av medlem med grunnlag i klanderverdig og/eller alvorlig kritikkverdig opptreden.

 1. Styret kan reise sak mot et medlem med grunnlag i klage fra et eller flere andre medlemmer.

 2. Styret kan også reise sak av eget tiltak mot et eller flere bestemte medlemmer. For forhold som ikke er relatert til klubbens virksomhet vil styret ikke reise sak av eget tiltak hvis ikke forholdet til vedkommende medlem fremstår som direkte støtende eller er relatert til grove kriminelle forhold.

 3. Klage med anmodning om straffereaksjon kan fremmes overfor styret med grunnlag i den innklagede medlems opptreden både i forbindelse med aktiviteter i klubbens virksomhet og med grunnlag i det innklagede medlems overtredelse av forhold som knytter seg til samfunnets straffelov.

 4. En klage skal være skriftlig og skal inneholde en presis beskrivelse av det faktum som klageren legger til grunn for sin klage. Styret kan innhente ytterligere opplysninger både hos klageren og hos andre medlemmer for ytterligere åbelyse saken.

 5. Etter at sak er reist etter pkt. 1-4 skal styret fremlegge saken for den innklagede med anmodning om en uttalelse innen en av styret fastsatt rimelig frist.

  Postadresse : Apdo. 028 - 03530 La Nucia N.I.F. : G 5467 4585
  Epost : kontakt@peergyntgolf.com

 6. Så snart innklagedes kommentar foreligger og saken ansees tilstrekkelig opplyst, skal styret behandle saken.


Avhengig av sakens art, alvorlighet og graden av skyld, kan styret vedta:

 1. Saken henlegges som intet kritikkverdig forhold.

 2. Innklagede meddeles en advarsel.

 3. Innklagede ilegges midlertidig suspensjon med angivelse av utestengingens varighet.

 4. Innklagede suspenderes permanent.

 

Styrets avgjørelse skal begrunnes og meddeles både innklagede og klager skriftlig.

 1. I tilfelle permanent suspensjon blir besluttet skal innklagede meddeles at han kan bringe saken inn for generalforsamlingen til endelig avgjørelse.

 2. Styret forbereder saken for generalforsamlingen hvor også den suspenderte har rett til å redegjøre for sitt syn på saken.

 3. Generalforsamlingens beslutning er endelig.

Vedtatt på Generalforsamlingen 10.april 2015

bottom of page